1. Ғылыми-техникалық бағдарлама

      «Қоршаған ортаның қауіпті биологиялық фактілерін, карантиндік және табиғи-ошақтық инфекциялар мониторингінің тиімділігін заманауи техноло-гиялар негізінде арттыруды ғылыми қамтамасыз ету». Бағдарлама шифрі О.0730.  Іске асыру кезеңі 2015-2017 жж.

      2. ҚР БҒМ гранттық жобалары

      1) «»Батыс Қытай – Батыс Еуропа» көлік коридорының Қазақстан аумағындағы аса қауіпті жұқпалардың табиғи ошақтарын эпидемиологиялық қадағалау және халықтың биоқауіпсіздігі мен биоқорғанысын камтамасыз етудегі  геоақпараттық технологиялар» (2013-2015жж.)

     2) «ДНК - рекомбинантты әдістерді пайдаланып КҚГҚ қарсы вакцинасын алу» (2015-2017жж.).

     3)«MLVA және сиквенс сараптама әдісін пайдалану арқылы Сары-Жаз және Арал маңы обаның табиғи-ошақтық трансшекараларынан Yersinia pestis штаммдарын молекулярлық типтеу». (2015-2017жж)  

     4) «Аса қауіпті инфекциялық аурулардың гендік диагностикасына арналған отандық ПТР тест-жүйелерін өндіруді ұйымдастыру және әзірлеу» (2015-2017жж).

    5) «Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортадан  және адамдардан бөлініп шыққан тырысқақ вибрионы штаммдарын генотиптеу және филогенетикалық талдауы». (2015-2017жж.)

 

Бірге орындаушылық:

ҚР БҒМ Микробиология және вирусология институтының ҒТБ-сында «Қазақстан Республикасындағы жаңа және қайталанатын вирусты инфекциялар:  оларды бақылау үшін мониторинг өткізу және заманауи биопрепараттар құру» (2014-2016).

ҚР БҒМ гранттарында:

ҚР БҒМ Биотехнология ғылыми-зерттеу орталығы (2015-2017) «MLVA негізіндегі типтеу және сиквенирлеу арқылы бруцелланың дәрілік тұрақтылығының генетикалық әралуандылығын зерттеу мен генетикалық детерминантын анықтау».

«Brucella spp. штаммдарын молекулярлы-генетикалық типтеудің инновациялы технологияларын енгізудің негізінде Қазақстандағы бруцеллез қоздырғышы айналымының эпидемио-логиялық мониторингін жетілдіру», ҚР БҒМ «М.А. Айтқожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты». (2015-2017).